پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
SharePoint

Skip Navigation LinksPromoted3

  
  
شرح
  
  
  
  
ظرفیت پذیرش پایه ها/registration/SiteAssets/Student/R1.png
برای آگاهی از ظرفیت پذیرش در پایه های مختلف کلیک کنید
/registration/SitePages/Reciption/Schema.aspxدر منوی صفحه