پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
SharePoint

Skip Navigation LinksPromoted-Checklist

  
  
شرح
  
  
  
  
آنچه قبل از شروع به ثبت نام بايد بدانيمhttp://sp/registration/SiteAssets/Student/Checklist.png
براي آگاهي از پيش نيازهاي ثبت نام کليک کنيد
http://sp/registration/SitePages/Reciption/NeedToKnow.aspxدر منوی صفحه