پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
SharePoint

Skip Navigation Linksگزارش ها درباره محتوا و ساختار
لیست گزارش ها جهت پیکربندی درخواست های قابل نمایش در نما های ابزار "محتوا و ساختار" استفاده می شود

  
  
  
  
  
  
<Where><Eq><FieldRef Name="CheckoutUser" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
همه اسناد و صفحاتی که در این سایت و سایت های زیرمجموعه آن توسط من تحویل گرفته شده اندتایید شده
  
<Where><Eq><FieldRef Name="Editor" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
همه اسناد و صفحاتی که در این سایت و سایت های زیرمجموعه آن توسط من ویرایش شده اندتایید شده
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">2</Value></Eq></Where>
همه اسناد و صفحاتی که توسط من ارسال شده اند و منتظر تایید در این سایت و سایت های زیر مجموعه آن می باشندتایید شده
  
<Where><Or><Eq><FieldRef Name="AssignedTo" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID /></Value></Eq><Membership Type="CurrentUserGroups"><FieldRef Name="AssignedTo"/></Membership></Or></Where><OrderBy><FieldRef Name="DueDate"/></OrderBy>
همه تکالیفی که در این سایت و سایت های زیر مجموعه آن به من واگذار شده استتایید شده
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">3</Value></Eq></Where>
همه اسناد و صفحاتی که هنوز در این سایت و سایت های زیرمجموعه آن منتشر نشده اندتایید شده
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
همه اسناد و صفحاتی که در این سایت و سایت های زیرمجموعه آن طی هفت روز آینده منتشر خواهند شد و در دسترس خوانندگان قرار خواهند گرفتتایید شده
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
همه اسناد و صفحاتی که در این سایت و سایت های زیرمجموعه آن طی هفت روز آینده در دسترس کاربران با حقوق کامل قرار خواهند گرفتتایید شده