پذیرش - ConReg
​​​6.png 
 
ثبت نام شما با موفقیت به پایان رسید.

اولياي محترم، با تشکّر از صرف وقت شما برای تکمیل اطّلاعات سامانه‌ي پذيرش، لازم به ذکر ​است برای مراجعه‌ي بعدی به سایت به خاطر ​داشتن کد داوطلبی و کد ملّی​ دانش آموز ضروری می‌باشد.​ 

با احترام به اطّلاع مي‌رساند جهت آشنايي با اهداف و عملكرد مؤسسه‌ي فرهنگي روزبه جلسه ا‌ي تنظيم گرديده ‌است.​ حضور ​توأمان پدر و مادر در اين جلسه‌ي توجيهي مورد تأكيد مدرسه مي‌باشد. به اين منظور از شما دعوت مي‌شود با توّجه به اطّلاعات مندرج در جدول زير، در جلسه‌ي توجيهي شركت فرماييد.