پذیرش - Contact
​​​​​​

شوراي پذيرش مؤسسه فرهنگي روزبه برنامه‌ريزي لازم براي پاسخگويي تلفني به

مشکلات فنی و نرم‌افزاری در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 13 الی 15،

دبستان دوره‌1 با شماره 88613667 جناب آقای مرتضايي

دبستان دوره‌ 2 با شماره 88046939 جناب آقاي مرتضايي

 دبيرستان دوره‌ 1 با شماره 88041202 جناب آقاي عسگری

 و دبيرستان دوره‌ 2 با شماره 88030258 جناب آقاي قنبری

را انجام داده و یا با ارسال پست الکترونیک به آدرس Reg@rouzbeh.info  

اين امر ميسر است.