پذیرش - DB02-3

متقاضی محترم

به اطلاع می رساند که مدرسه در این پایه پذیرش دانش آموز ندارد.

                                         با تشکّر

                             واحد پذیرش مدرسه روزبه

​